Sayıların Ezoterik Anlamları ve Alevîlik

Alevîlik içinde barınan ve Alevîlerin binlerce yıldır yaşattıkları “1, 2, 3, 4, 5 ve 7” gibi rakamlar bugün islami terimler ile özdeşleştirilmiş durumdadır. Bu sadece bu rakamların ezoterik anlamlarının üzerlerine giydirilen elbiselerden (takiye) başka birşey değildir aslında.

Alevî inancının temel taşlarını oluşturan bu rakamlar gerek günumüz Alevîliginde, gerek ilk bulunduğu günden itibaren “Matematikte” gerekse binlerce yıllık “Ezoterizmde” aynı anlamları taşırlar.

Bu bize neden bütün “ezoterik/batıni” inançlarda hangi egemen din veya ülkenin içinde gizlenerek yaşıyor olsalar da surekli rakamları kullandıklarının en basit açıklamasıdır da.

Bütün ezoterik ekoller/inançlar surekli kendi dini rituellerini, tanrı anlayışlarını ya da ibadet şekillerini sayılar ile ifade etme, sayılar içine saklama ve gelecek nesillere bu yol ile aktarma, koruma şeklini kullanmışlardır.

Bu anlamda bugunkü günlük yaşantıda kullandığımız sayıların bile belki de asla aklımıza gelmeyecek ezoterizm ile içiçe olduğunu bilmemiz gerekli.

1 – Hakk

Matematikte; “1” rakamı matematik biliminin başlangıcıdır. “1” bütün rakamları bölüp parçalayabilir ve bunlardan farklı asal sayılar çıkarabilir. 1 asla asal bir sayıya bölünemediği halde kendi içinde bölünebilir ve bütün asal sayılara eklenebilir. Diğer bütun rakamlar ondan türemiş ve yine ona dönecektir. Hangi rakama bakarsanız bakın her ne kadar görünmese de hepsinin içinde o vardır.

Ezoterizmde; Monad olarak adlandırılır. Tekliği ifade eder, yani tek olan herşeyi. Bu rakam, orijinal (ilk kopya) olanın kaynağını, var olan her şeyin temel ilkesini temsil eder. Var olan her şey ondan olmuştur ve yine ona dönecektir. Bu açıdan bakıldığında, 1 rakamı Tanrısal Enerjiyi temsil eder.

2 – ikilik, düalite, diyad

Matematikteki (+) işareti ile temsil edilen 2 rakamı, var olan her şeyin iki yönünü temsil eder. Yukarıdan aşağıya doğru inen dikey çizgi etken olan eril enerjiyi, tam ortadan ve yatay olarak geçen çizgi ise onu destekleyen ya da nötralize ederek hareket enerjisine dönüşmesini sağlayan dişi enerjiyi anlatmak için kullanılır. Bir başka deyişle dikey çizgi aktif enerjiyi, yatay çizgi ise pasif enerjiyi anlatır. Bu haliyle 2 rakamını temsil eden + işareti yeryüzünde var olan düalitenin (ikilik) temsilcisi olarak kullanılır.

Düalite (ikilik); ruh-madde, bilinçli-bilinçsiz, tesir eden-tesir edilen, şekil veren-şekil alan, aktiflik-pasiflik, Gök-Yer, ışık-karanlık, iyi-kötü, pozitif güçler-negatif güçler, soğuk-sıcak, eril-dişil, doğum-ölüm, yükseliş-iniş, mikrokozmos-makrokozmos vb. gibi bir tür karşıtlık ve birbirini bütünleyicilik gösteren iki şeyi, iki gücü, iki varlığı, iki unsuru ifade etmede kullanılır

3 – Varoluş, İnsan-ı Kâmil

Ezoterizmde; Triad olarak adlandırılır. Monad ile diyad’ın birleşmesinden oluşur. Yani erkek ile dişi enerjinin birleşiminden oluşan eser, çocuğu anlatır. Bunu akıldan çıkan, fikirle oluşan eser olarak da görebiliriz. Varoluşun temelinde birin üçe, üçün bire yansıması yatmaktadır.

Alevilikte;
Zahirde: Hak-Muhammed-Ali.
Hakikat’te: Can-Canan-Çoban (varoluş), Hak-Naci-Naciye (vahdeti vücut), Tanrı-İnsan-Evren (vahdeti mevcut)
Üçü “Bir”dir…

4 – Evren

Ezoterizmde;Tetrad olarak adlandırılır. Kâinatı kaostan düzene geçiren dört temel gücün ifadesidir. Bunlar Ateş, Su, Toprak ve Havadır. Dört sayısı genellikle dünya ve fiziksel gerçekle ilgili sayıdır ve düzeni tanımlar. Aristo bunu biraz daha ileri götürerek dört niteliği belirlemiştir. Bunlar kuru, ıslak, sıcak ve soğuktur. Her elementin iki niteliği bulunur. Toprak kuru ve soğuktur. Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Ateş sıcak ve kurudur. Bundan da görülebileceği gibi her element bir diğeriyle bir niteliğini paylaşmaktadır. Bu durumda bir elementin bir niteliğini değiştirerek diğerine dönüşmesi olasıdır.

Alevilikte; Dörtler “Anasır-ı erbaa”: Toprak (hak), Hava (Bad), Su (Ab), Ateş (Nar). Zaten dört kapı kırk makamın batıni isimleri de budur; Şeriat (hava, bad), Tarikat (ateş, nar), Marifet (su, ab), Hakikat (toprak, hak)

5 – Evren, İnsan

5 rakamı ateş, su, hava ve topraktan oluşan 4 elemente hükmedebilen bilinci sembolize eder.

Ezoterizmde; Pentad olarak adlandırılır. İnsanın ve üzerinde yaşadığı dünyanın sembolüdür. Diyad ile triad’ın toplamı olan pentad; dünyasal sevginin sembolüdür. Ateş, su, toprak ve havanın toplamından oluşan dünyayı ve yine bu dört elementin birleşiminden oluşan insanı da temsil eder.

Alevîlikte; beşlerin dördü Dünya, biri insanla ilgilidir. Dört; ateş, rüzgar, su ve topraktır, dördü bir gömleğe girmektedir ve birdir. Beşincisi ise Can’dır. Can, Üçlerin toplamıdır.

“Anasırdan bir libasa büründüm, Nar’ü, hak’ü, bad’ü, ab’dan göründüm” Şiri.

7 – Vahdeti Mevcut, Devriye

7 Rakamı 3’ler (insan-ı kâmil) ile 4’lerin (Evren) birleştiği ve varlığın mükemmeliyete ulaştığı yerdir.

Ezoterizmde; Kutsal üçlü triad ile düzeni oluşturan tetrad’ın birleşmesinden oluşmuştur. Tekâmül yasasının sembolüdür. Evrende pek çok şey yedi üzerine kurulmuştur. Sesin yedi ana notası, ışığın yedi ana rengi, insandaki yedi ana çakra gibi…

Alevîlikte; En önemlisi Yedilerdir. Yediler olmaz ise Kırklar olmaz. Yediler; dünya’ya ait olan dört (Anasır-ı erba) ile insana (Hak-Naci-Naciye) ait olan üçten meydana gelmektedir.

Vahdeti Mevcut;
Tüm vadiler gibi sahralar gibi
Sıradağlar gibi yaylalar gibi
Akan sular gibi deryalar gibi
Cümle âlem bir can imiş bilmedim
Daimî

Devriye örneği;

Bir gerçeğe bel bağladım erenler
Aldı benliğimi bitirdi beni
Damla idim bir ırmağa karıştım
Denizden denize götürdü beni

Nice kabdan kaba boşaldım doldum
Karıştım denize deniz ben oldum
Damlanın içinde evreni buldum
Yine benden bana getirdi beni

Buhar oldum yağdım yağmurlar ile
Karıştım toprağa çamurlar ile
Piştim fırınlarda hamurlar ile
Üstadım sofraya yatırdı beni

Çiğnediler dişler ile ezildim
Vücut eleğinden geçtim süzüldüm
Çaldı kalem bir deftere yazıldım
İrfan mektebine götürdü beni

Daimî’yem ermişlerin ereği
Böyle idi tabiatın gereği
Ölmez bir ananın oldum bebeği
Aldı dizlerine oturdu beni

 

EN SON EKLENENLER